nalog.ru

Scan Summary
F
Host: nalog-nalog.ru
Alexa Rank: 19000
Server: nginx
Start Time: 2024-04-15 19:44:03
Duration: 15 seconds
SSL:
Server Headers
Header Value
Server :nginx
Date :Sat, 01 Jun 2019 06:41:51 GMT
Content-Type :text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding :chunked
Connection :keep-alive
Vary :Accept-Encoding
Vary :Accept-Encoding
Cache-Control :private, must-revalidate
pragma :no-cache
expires :-1
Set-Cookie :XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InFwWm4yd2l1clwvc2ErYkhHRVdKaG5BPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlZTNkc3amZLYzA2aHRwaCtcL0VTdzhkcVBlZHczcUdkdDRuMVlUcnp5dWx0TWZiXC9HVzQ2emJkNEk2eFFVdnVFUCIsIm1hYyI6IjQ4YjdlZDM3NDUyYmU5MTg0NzM0ODVkNDY4ZTBmNzdlMWRhZDYzYWFlN2I4Yjg4NThiZTIzOWY4YWQ5OThjNTkifQ%3D%3D; expires=Sat, 01-Jun-2019 08:41:51 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie :nalog_nalog_session=eyJpdiI6InBIZzdOa2xGendmNHJBR0w5ZEdnWmc9PSIsInZhbHVlIjoiejFIYnIySWZtOHVIT01PMHpVV3NvZEg1SUVCSnNIUkpIVVhcL3cyRXR2T1NBUUVmV1JDTnM5eStNNm81Z3BBblwvIiwibWFjIjoiNWI1YTlkNmRjODdlY2M0MWNmZDg0OTZiYTM5NDdhMGYxMzhkMzk3ZDlmNzY5N2VmOGIwNjdmYjg4YTM4ZTVkMiJ9; expires=Sat, 01-Jun-2019 08:41:51 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly
Wrong Domain Names
balog-nalog.rugalog-nalog.ruhalog-nalog.rujalog-nalog.ru
malog-nalog.runqlog-nalog.runwlog-nalog.runslog-nalog.ru
nxlog-nalog.runzlog-nalog.runaiog-nalog.runakog-nalog.ru
napog-nalog.runaoog-nalog.runalig-nalog.runalkg-nalog.ru
nallg-nalog.runalpg-nalog.runalor-nalog.runalof-nalog.ru
nalov-nalog.runalob-nalog.runalon-nalog.runaloh-nalog.ru
naloy-nalog.runalot-nalog.runalog-nalog.runalog-balog.ru
nalog-galog.runalog-halog.runalog-jalog.runalog-malog.ru
nalog-nqlog.runalog-nwlog.runalog-nslog.runalog-nxlog.ru
nalog-nzlog.runalog-naiog.runalog-nakog.runalog-napog.ru
nalog-naoog.runalog-nalig.runalog-nalkg.runalog-nallg.ru
nalog-nalpg.runalog-nalor.runalog-nalof.runalog-nalov.ru
nalog-nalob.runalog-nalon.runalog-naloh.runalog-naloy.ru
nalog-nalot.ru